28 Ԥхынгәы 2021

АЖӘАБЖЬҚӘА

Аҟәа. ԥхынгәы 23. Аԥсныпресс.  Адныҳәалара атекст аҟны иҳәоуп:

«Акыр иаԥсоу ҳауаажәлар!

Гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит  Аԥсны Аҳәынҭқарратә бираҟ амш! 

Аҟәа. Ԥхынгәы 20, 2021. Аԥсныпресс.Ахада Аԥсны иқәынхо аԥсылманцәа, ҳџьынџьуаа Кәырбан-Баирам рыдиныҳәалеит.

«Аԥсны иқәынхо аԥсылманцәа зегьы гәык-ԥсыкала ишәыдысныҳәалоит иахьатәи аныҳәа ду - Кәырбан-Баирам.

Кәырбан-Баирам ахаџьра, аԥшьаҭыԥқәа рышҟа аныҟәара ахыркәшара иазҳәоуп, ауаа ракра, аҵас бзиақәа рырӷәӷәара, аибачҳара, аицхыраара иазкуп.

Дарбанзаалак анцәахаҵара ныҟәызго абри аҽны анцәа диҳәоит, ари аныҳәа ԥшьа даԥылоит ҭаацәашәала, иуа, иҭынха рыҩныҵҟа, иара убас ацхыраара зҭаху зегьы ацхыраара рыҭара аҭахны иԥхьаӡоит.

Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны иҟоу аԥсылман уаажәларра агәыҳалалратә усура ду мҩаԥнагоит, ҳтәыла асоциалтә, аҵараиуратә, арккаратә аԥшьгарақәа рынагӡара хшыҩзышьҭра анаҭоит.  

Ареспубликаҟны коронавирустә ҿкы чымазара COVID-19 алаҵәара ианалага, ҳџьынџьуаа-аԥсылманцәа аиашьаратә цхыраара ду ҟарҵеит хыԥхьаӡара рацәала ахәшәқәа, хаҭалатәи ахыхьчагатә хархәагақәа рыла.  

Ас еиԥш ацхыраара аҳәынҭқарратәи ауаажәларратәи еиҿкаарақәа русеицура, амилаҭбжьаратә, адинбжьаратә еизыҟазаашьақәа рыҿиара иацхраауеит, иара убас адинтә еинымшәареи аекстремизми ирҿагылоит.  

Аԥсны аԥсылманцәа, иара убас аԥсылман тәылақәа рыҟнеиԥш, иахьакәзаалак адунеи иқәынхо ҳџьынџьуаа зегьы ирзеиӷьасшьоит агәабзиара, ахирра, аныҳәа лаша алԥха!

 

Аҟәа. Рашәарамза 29, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Гәдоуҭтәи аковидттә хәышәтәырҭа  аҿы иҟоу атамограф аамҭала аус ауӡом. Абри азы атәыла аҿы ишьақәгылаз аепидемиологиатә ҭагылазаашьа иазкны имҩаҧысыз апресс-конференциа аҿы адырра ҟаиҵеит атәыла агәабзиарахьара аминистр Едуард Быҭәба. 

Аҟәа. Рашәарамза 29, 2021 шықәса. Аҧсныпресс. Рашәарамза 29 рзы, ашьыжь, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа Очамчыра ақалақь аҟны абылра ахьыҟалаз  32 мегават амчхара змоу астанциаеиҵа «Очамчыра-ахарамч» даҭааит.

Абылра шыҟалаз азы адырра иҷыдоу аҭагылазаашьақәа рзы Аминистрра ахь  инеит шарҧазы асааҭ 07:03 рзы. 

Ахҭыс ахьыҟалаз аҭыҧ ахь инеиз Аҳәынҭқарра Ахада амцарцәаратә гәыҧқәа ҩба рымчала абылра иаразнак аанкылара шалыршахаз, аха уеизгьы астанцеиҵа амыруга шыблыз азы адырра ирҭеит. Аӡәгьы ааха имоуӡеит. Афымцмач аузуҩцәа Аҳәынҭқарра Ахада иарҳәеит уажәы иҟалаз аҧхасҭа амҽхак шьақәдыргылараны ишыҟоу. Иҟалаз абылра иахҟьаны Очамчыра ақалақь ахәҭаки араион ақыҭақәа хәбеи фымцалашарада иаанхеит.

Аҟәа. Рашәарамза 26, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа азинхьчаратә усбарҭақәа рхаҭабзиара аиӷьтәра иазку аусуратә гәыҧ изаамҭанытәиу аилатәара мҩаҧигеит. Уи аҧхьа иалкааз азгәаҭақәа ҳасаб рзуны Аҳәынҭқарра Ахада идыргалеит азинхьчартә усбарҭақәа рсистема аҧсахрақәа ралагалара азы аусуратә гәыҧ иҟанаҵаз ажәалагалақәа.

Аҟәа. Рашәарамза 25, 2021 шықәса. Аҧсныпресс.  Аҳынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа атәыла ашклқәа роушьҭымҭацәа дрыдныҳәалеит.

«Акыр иаҧсоу аушьҭымҭацәа! Иахьа Аҧсны ашколқәа рыҟны аҧсҭазаара ҿыц, аҧҭазаара ду иалагамҭаны игоит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы! Шәаҧхьаҟа ишьҭоуп шәҵарадырра аизырҳара, еиуеиҧшым азанааҭқәа рыла шәышьақәгылара иазку аҭакҧхықәра зцу аусқәа. Аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы хашҭра зқәым, насыҧла иҭәу ашколтә ҧсҭазаара иасимволны шәгәалашәара лашаҿы иаанхоит! 

Ҳара ҳҳәынҭқарра аргылараҟны иаҭахуп иахьатәи аамҭа иақәшәо адырра ҿыцқәа, азыҟаҵара бзиа змоу аспециалистцәа.

Аҟәа. Рашәарамза 24, 2021 шықәса. Аԥсныпресс.  Рашәарамза 24-25 рзы Аҟәа ақалақь, Анаукақәа Ракадемиа аҿы имҩаԥысуеит Аԥсны аекономика актуалра злоу апроблемақәа рыӡбара иазку анаука-ԥышәатә семинар.

Асеминар аҳәаақәа ирҭагӡаны ажәахәқәа, апрезентациақәа, алекциақәа рыла иқәгылоит Аԥсны анаукақәа Ракадемиа аҵарауаа, аспирантцәа, анаукатә усзуҩцәа. Зегьы раԥхьа «Анаплакы антикризистә напхгараҭара азы атеориатәии аԥышәатәии аспектқәа» атема ала ажәахә ҟаҵо дықәгылеит Аԥсны анаукақәа Ракадемиа иатәу аекономикеи азини Ринститут адиректор Заур Шьалашьаа.

Аҟәа. Рашәарамза 24, 2021 шықәса. Аԥсныпресс. Аԥсны аԥыза-министр Алеқсандр Анқәаб рашәарамза 24 рзы акоронавирустә ҿкы чымазара  COVID-19 аҟынтәи  урыстәылатәи авакцина «Спутник- V» актәи аетап дахысит, ҳәа иаанацҳауеит аминистрцәа Реилазаара апресс-маҵзура. 

Авакцинациа апунктқәа раартра инаркны аминистрцәа Реилазаара алахәылацәа авакцинациа ахысра иалагеит, Џьоукы аҩбатәи аетапгьы иахысхьеит. Авакцинациа иахысыз рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп иара убас атәылахьчара аминистр Владимир Ануа, аиустициа аминистр Анри Барцыц, акультура аминистр Гәыдиса Агрба. Авакцина «Спутник-V» актәи апартиа жәларбжьаратәи аиқәшаҳаҭрақәа рҳәаақәа ирҭагӡаны мшаԥымза 30, 2021 шықәсазы Аԥсныҟа иааган.   

 

Аҟәа. Рашәарамза 23, 2021 шықәса. Аԥсныпресс.  Аполитикатә партиа «Аԥсны» ахантәаҩы, ԥыхьатәи Аҳәынҭқарра Ахада Витали Габниа имашьына амца ацраҵара аҿы игәҩароу иаанкылара алыршахеит.

Абри азы Аԥсны Аҳәынҭқарра амассатә информациа ахархәагақәа русзуҩцәа Рассоциациа аҿы имҩаԥигаз апресс-конференциа аҿы адырра ҟаиҵеит атәыла аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар. «Уахыки-ҽнаки рыла аоперативтә еилазаара иарбоу ацәгьоура аус адулара иаҿын, уи аартра алыршахеит.

Аҟәа. Рашәарамза 10, 2021 шықәса. Аԥсныпресс. Аԥсны Ахада Аҳәынҭқарратә университет аҟны имҩаԥысуа Алингвистикатә форум ихы алаирҳәит.

Аслан Бжьаниа иқәгылара атекст аҟны, ҷыдала, иазгәеиҭеит:

“Ҳаҭыр зқәу алингвистикатә форум алахәылацәа!

Иахьа ара ишьҭыху азҵаара ҳажәлари аҧсуа ҳәынҭқарреи рзы ихадоу азҵаарақәа ируакуп.  Ирҳәоит ажәлар ыҟоуп ҳәа зхатәы бызшәа зҳәо дыҟанаҵы.
Сара абри иацысҵар сҭахуп даҽакгьы - аҧсуа ҳәынҭқарра ыҟазаауеит, аҧсуаа аҧсышәала ицәажәонаҵы, ҳҳәынҭқарра аҧсшәа цәа аханаҵы.
Сара агәра ганы сыҟоуп ус наунагӡа ишыҟало, аха уи азы иҟаҵатәу даара ирацәоуп.

ПАРЛАМЕНТ-НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РА<br>Официальный сайт
АГЕНТСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СВЯЗИ РА<br>Официальный сайт
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МЧС РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНЗДРАВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
АКАДЕМИЯ НАУК АБХАЗИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СУХУМСКИЙ ФИЗИКО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
СУХУМ<br>Официальный сайт
МВД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ<br>Официальный сайт
AUSURA.SU<br>Биржа труда
Яндекс.Метрика

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me